Maastricht Handling Services
AWB Tracking Register Now
Maastricht Handling Services

 

Homepage ›

Mail Form ›

Route ›

Terms & Conditions ›

Terms & Conditions
(Please find English translation below Dutch)
 ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap

MAASTRICHT HANDLING SERVICES B.V.

Gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel

Limburg

November 2010


Art. 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Lid 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, iedere aanbieding, iedere overeenkomst, IATA-overeenkomsten daaronder begrepen, en iedere andere rechtshandeling van of rechtsbetrekking waarbij Maastricht Handling Services B.V., hierna te noemen MHS, direct of indirect partij is.

Lid 2
In geval van alle airline handling activiteiten is de IATA Standard Ground Handling Agreement van toepassing, tenzij met de wederpartij anders schriftelijk wordt afgesproken.

Lid 3
In geval sprake is van een IATA-overeenkomst en enige bepaling strijdig is met een bepaling uit de op het moment van sluiten geldende IATA Standard Ground Handling Agreement, prevaleren de bepalingen uit de Standard Ground Handling Agreement boven déze Algemene Voorwaarden.

Lid 4
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen op overeenkomsten de Nederlandse Expeditievoorwaarden toepasselijk zijn voorzover en indien MHS zulks expliciet met haar weder-partij schriftelijk is overeengekomen. Is dat het geval dan zijn die Expeditievoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing met uitzondering van de aansprakelijkheidsparagrafen. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van MHS is in afwijking van die Expeditievoorwaarden het bepaalde in artikel 9 en 10 van déze Algemene Voorwaarden ook alsdan van toepassing.


Art. 2: Vertegenwoordiging

MHS wordt slechts gebonden door rechtshandelingen die verricht zijn door diegenen die daartoe blijkens het Handelsregister namens MHS bevoegd zijn.


Art. 3: Aanbiedingen

Aanbiedingen van MHS zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders aangegeven.
Art. 4: Beëindiging overeenkomst

Lid 1
Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is deze opzegbaar mits de opzegging schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

In aanvulling op de wettelijke bepalingen kan MHS in de navolgende gevallen de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen/ontbinden en/of de uitvoering daarvan opschorten zonder dat MHS tot vergoeding in welke vorm dan ook is gehouden:

• indien MHS na het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is geraakt van omstandigheden op basis waarvan MHS goede grond heeft te verwachten dat haar wederpartij niet aan haar ver-plichtingen zal voldoen;
• indien MHS haar wederpartij overeenkomstig lid 2 van dit artikel heeft verzocht om zekerheid te stellen en de wederpartij daaraan niet binnen de gestelde termijn voldoet;
• indien executoriaal beslag is gelegd op vermogensbestanddelen van de wederpartij c.q. de wederpartij (voorlopig) surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, is geliquideerd of ontbonden en/of haar onderneming staakt en in alle gevallen indien de wederpartij in verzuim is en ondanks het stellen van een redelijke termijn nalatig blijft in het vervullen van haar verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiend.

Lid 2
De wederpartij van MHS zal op eerste verzoek van MHS afdoende zekerheid stellen voor bewaar- en opslaggelden, (vracht)prijzen, rechten, belastingen en heffingen, premies en andere kosten die de wederpartij verschuldigd is of zal worden aan MHS, welke zekerheid in ieder geval genoegzaam zal zijn indien een zgn. eerste afroepgarantie wordt gesteld door een te goeder naam en faam bekend-staande Nederlandse bankinstelling.


Art. 5: Prijzen

Lid 1
De prijzen zijn in Euro's exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

Lid 2
MHS is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen en de op het moment van levering geldende prijzen in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 6: Betaling

Lid 1
Betalingen aan MHS dienen contant te geschieden voor vertrek van het luchtvaartuig of voertuig van de luchthaven.

Lid 2
Het staat MHS vrij met de wederpartij schriftelijk in afwijking van lid 1 van dit artikel een andere betalingswijze overeen te komen. Voorzover het gaat over bedragen lager dan € 250,- is MHS gerechtigd € 15,- aan administratiekosten in rekening te brengen. De factuur dient te zijn voldaan binnen vijftien dagen na factuurdatum.
Is het op de factuur vermelde bedrag dan door MHS niet ontvangen dan is de wederpartij zonder nadere aankondiging in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ten bedrage van het percentage van de alsdan geldende wettelijke rente (ex artikel 6:119a BW), alsmede de incassokosten volgens artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Lid 3
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op andere vorderingen van MHS.

Lid 4
De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van MHS bankgarantie te verstrekken of op andere wijze zekerheid te stellen.

Lid 5
Indien de wederpartij ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die MHS genoodzaakt is te maken.


Art. 7: Levertijd; Levering

Indien MHS een termijn heeft gegeven waarop zij zal presteren, is zulks nimmer een fatale termijn en is MHS derhalve eerst in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven alsnog te presteren en MHS die termijn ongebruikt voorbij heeft laten gaan.


Art. 8: Klachten

Lid 1
Indien een wederpartij van MHS van oordeel is dat er sprake is van een ontijdige dan wel ondeug-delijke prestatie van MHS, dient de wederpartij dit binnen dertig dagen na prestatie c.q. na het tijdstip waarop gepresteerd had moeten worden, schriftelijk aan MHS te laten weten, bij gebreke waarvan de mogelijkheid om MHS te dier zake aan te spreken is vervallen.


Lid 2
Indien tijdig en terecht wordt geklaagd omtrent de deugdelijkheid van de door MHS geleverde prestatie, is MHS slechts gebonden tot herlevering van de prestatie. Is de prestatie niet meer mogelijk, dan is de door MHS verschuldigde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de contraprestatie zijnde de factuurwaarde van de diensten die tot de betreffende schade hebben geleid.

Lid 3
De aansprakelijkheid van MHS voor elke andere vorm van schade, verlies van goederen, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen, is geheel uitgesloten.

Lid 4
De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in een voorkomend geval op grond van de verzekeringspolis van MHS wordt uitgekeerd.


Art. 9: Vrijwaring

Lid 1
De wederpartij van MHS is aansprakelijk voor alle schade door het handelen van zichzelf, de door haar ingeschakelde hulppersonen, door haar bemanning en/of passagiers, aan zaken van derden of van MHS of personen ontstaan. De wederpartij vrijwaart MHS voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens MHS uit dien hoofde. De wederpartij dient zich tegen die aansprakelijk-heid te verzekeren en is desgewenst verplicht MHS inzage te geven van de daarop betrekking hebbende polis.

Lid 2
De wederpartij is te allen tijde verplicht de veiligheidsvoorschriften die gelden in de loodsen van MHS na te leven. Schade ontstaan door het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften is dan ook geheel voor rekening en risico van de wederpartij. MHS is nimmer aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften door de wederpartij.

Lid 3
MHS is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan een verplichting tot zekerheidsstelling komen ten laste van de wederpartij. Indien MHS uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is zij gerechtigd van de wederpartij onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen.

Lid 4
De wederpartij is te allen tijde verplicht in verband met de tussen partijen afgesloten overeenkomst, door enige overheidinstantie in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan MHS te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de weder-partij aan MHS te worden vergoed, indien de wederpartij hiervoor door een door hem ingeschakel-de derde wordt aangesproken.


Art. 10: Overmacht

Onder overmacht wordt aan de zijde van MHS verstaan omstandigheden die de nakoming van enige verplichting van MHS verhinderen en die niet aan MHS zijn toe te rekenen.


Art. 11: Annuleringen

Indien een wederpartij geen gebruikmaakt van enigerlei dienst of faciliteit waaromtrent zij met MHS afspraken heeft gemaakt, is MHS gerechtigd tot tenminste 50% van het bedrag dat de wederpartij zou hebben moeten voldoen bij het verrichten van de dienst en/of het gebruik van de faciliteit, onverminderd het recht van MHS op verdere schadevergoeding.


Art. 12: Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Lid 1
Op alle rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht (Nederland).


Art. 13: Slotbepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal. MHS verstrekt desgewenst een vertaling in de Engelse taal. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend.
  
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

of the private limited company

MAASTRICHT HANDLING SERVICES B.V.

Registered by the

Chamber of Commerce

Limburg

November 2010Art. 1: Scope of application of these General Terms and Conditions

Clause 1
These General Terms and Conditions are applicable to any request for a quotation, any offer, any contract, including IATA contracts, and to any other legal transaction or legal relationship to which Maastricht Handling Services B.V., to be referred to in the following as 'MHS', directly or indi-rectly is a party.

Clause 2
In case of all airline handling activities are subject to the IATA Standard Ground Handling Agree-ment, unless with the contract party of MHS in writing different is agreed.

Clause 3
If an IATA contract is involved and any stipulation is in conflict with any stipulation laid down in the IATA Standard Ground Handling Agreement that applies at the moment of entering into such contract, the stipulations laid down in the Standard Ground Handling Agreement shall prevail over the present General Terms and Conditions.

Clause 4
In deviation from the provisions of Clause 1 of the present article, contracts shall be governed by Dutch Forwarding Conditions, if and in so far as MHS has explicitly and in writing agreed on a stipulation to that effect with the other party involved. If this is the case, then said Forwarding Conditions shall be applicable to the contract between the parties, except for the liability paragraphs. With respect to liability falling upon MHS, in deviation from said Forwarding Conditions the provisions of Article 9 and 10 of the present General Terms and Conditions shall likewise be applicable in that case.

Art. 2: Representation

MHS shall solely be bound by legal transactions which have been performed by any of those who are authorized to do so on behalf of MHS as evidenced by an entry in the Trade Register.


Art. 3: Offers

Offers from MHS shall be without engagement, unless stated otherwise in writing.


Art. 4: Termination of contract

Clause 1
If a contract has been entered into for an indefinite period of time, it shall be open to termination on condition that notice of termination is given in writing and with a term of notice of two months, unless agreed otherwise in writing.

In addition to the legal provisions, MHS shall in the following cases be entitled to termi-nate/dissolve the contract in whole or in part with immediate effect and/or to suspend the execution thereof, without any notification of default or judicial intervention being required and without MHS becoming thereby obliged to offer compensation of any kind whatsoever:

• if after having entered into the contract MHS has become aware of circumstances of a nature which on the part of MHS justify the expectation that the other party will not meet its commit-ments;
• if in accordance with Clause 2 of the present article MHS has called upon the other party to furnish security and the other party has failed to do so within the stipulated period of time;
• if execution has been levied on assets of the other party or if the other party has filed a petition for a (provisional) suspension of payments, has been adjudicated bankrupt, has been liquidated or wound up and/or ceases its business operations, as well as in all cases where the other party is in default where the fulfilment of its obligations arising from the contract is concerned and per-sists in such default even after having been granted a reasonable period of respite.

Clause 2
Upon receipt of a request from MHS to that effect the other party shall without delay furnish adequate security for warehousing and storage monies, (freight) charges, duties, taxes and levies, premiums and other costs which the other party owes or will owe to MHS, which security will in any case be deemed to have been provided sufficiently if a so-called first standby guarantee is made available by a renowned Dutch banking institute.


Art. 5: Prices

Clause 1
Prices are expressed in euros, exclusive of VAT, unless it has been determined otherwise in writing.

Clause 2
MHS shall be entitled to increase an agreed price and to charge the prices that apply at the moment of delivery. If any such price increase exceeds 10% the other party shall be entitled to dissolve the contract.


Art. 6: Payment

Clause 1
Payments due to MHS shall be made in cash prior to the departure of the aircraft or other means of conveyance from the airport.

Clause 2
MHS is free to agree with the other party in writing on another mode of payment in deviation from Clause 1 of the present article. In so far as amounts of less than € 250,- are involved, MHS shall then be entitled to charge € 15.- by way of administrative expenses. The invoice should be settled within fifteen days counting from the invoice date.
If the amount which is mentioned on the invoice has not been received by MHS by then, the other party shall be deemed to be in default, without any further notification being required. The other party shall from that point in time owe interest on the amount due at a rate equal to the legal rate of interest (under article 6:119a of the Civil Code), plus the debt collection charges in accordance with Art. 7 of the present General Terms and Conditions.

Clause 3
Payments made by the other party shall always be applied towards, in the first place, the full amount of interest charges and costs that is outstanding and in the second place towards settlement of due and payable invoices that have been outstanding longest, even if the other party states that a payment relates to other accounts receivable of MHS.

Clause 4
Upon a request to that effect from MHS the other party shall without delay furnish a bank guaran-tee or provide security in another way.

Clause 5
If the opposite party, in spite of summoning, does not pay, she has to, without proof of default is required, indemnify MHS for all collection cost or other legal cost.


Art. 7: Term of delivery; Delivery

If MHS has indicated a term of delivery, such a term shall never be interpreted as a deadline and MHS shall consequently not be in default until a written notification of default has been given and after MHS has been allowed a reasonable period of time within which to deliver yet and has let that period of time lapse without delivery.
Art. 8: Complaints

Clause 1
If a contract party of MHS is of the opinion that MHS is to be blamed for delay in performance or for faulty performance, then the contract party shall inform MHS thereof in writing within thirty days counting from the date of performance or from the date on which performance should have been effected, failing which the possibility to call MHS to account for this matter is lost.

Clause 2
If a complaint relating to the adequacy of the performance delivered by MHS is presented in good time and on good grounds, MHS shall only be obliged to re-deliver the performance. If performance is not possible any more, then the indemnification to be offered by MSH shall be limited to at most the quid pro quo, being the invoice value of the services which have entailed the claimed damage.

Clause 3
Liability on the part of MHS for any other form of damage, loss of goods, including consequential loss and/or loss of profits, is fully excluded.

Clause 4
Liability on the part of MHS is in any case limited to at most the amount that in any relevant case is awarded to MHS under its insurance policy.


Art. 9: Safeguarding

Clause 1
The contract party of MHS is liable for all damage which as a result of its own acts and omissions, those of auxiliary persons that it has called in or those of its crew and/or passengers has been caused to goods of third parties or of MHS or to persons. The contract party shall safeguard MHS against any claim on MHS from third parties for any indemnification in this connection. The contract party shall take out insurance against such liability and shall allow MHS to inspect the relevant insurance policy if MHS desires this.

Clause 2
The contract party is at all time obliged to obey the safety regulations which apply for the han-gars/sheds of MHS. The contract party is liable for all damage which is a result of not obeying these safety regulations. MHS is not liable for damage and/or injury which is a result of not obeying these safety regulations by the contract party.

Clause 3
MHS shall not be obliged out of her own means to provide security in the form of a bond with sureties for the payment of freight, duties, levies, taxes and/or other costs should the same be demanded. All the consequences of non-compliance or of failure to comply forthwith with a demand to provide security in the form of a bond with sureties shall be borne by the contract party of MHS. If MHS has provided security in the form of a bond with sureties out of his own means, she may demand that the contract party pay the amount for which security has been provided security in the form of a bond with sureties.

Clause 4
The contract party of MHS shall at all times be obliged to indemnify MHS for any amounts for the payment of freight, duties, levies, taxes and/or other costs to be levied or additionally demanded by any authority in connection with the order, as well as any related fines imposed upon the contract party. The contract party shall also reimburse the said amounts to MHS if a third party called in by the contract party demands payment.


Art. 10: Force majeure

By force majeure on the part of MHS shall be understood any circumstances which stand in the way of fulfilment by MHS of any of its obligations and which cannot be imputed to MHS.


Art. 11: Cancellations

If a contract party does not make use of any service or facility in respect of which it has made arrangements with MHS, then MHS shall be entitled to charge at least 50% of the amount that would have been due by the contract party if the service had been performed and/or the facility had been used, without prejudice to the right that MHS will have to claim further indemnification.


Art. 12: Applicable law; competent judge

Clause 1
All legal transactions and legal relationships shall exclusively be subject to application of Dutch law.

Clause 2
In deviation from the legal stipulations in respect of the competence of the civil court of law, each dispute shall be submitted to the competent judge in Maastricht (The Netherlands).


Art. 13: Final provisions

The present General Terms and Conditions have been drawn up in the Dutch language. MHS will upon request provide an English translation. In case of a difference in interpretation, the Dutch text shall be binding.


 

Site Map : Contact : Site Credits